ประมวลภาพกิจกรรมการเข้าค่าย BootCamp

ภายในโครงการได้จัดกิจกรรม bootcamp เพื่ออบรมเพิ่มพูนพูนความรู้ทางด้านโลจิสติกส์แก่ผู้เข้าร่วมประกวดที่ผ่านรอบแรก

ณ  KX Knowledge Xchange  Seminar Room Fl.11

วันศุกร์ ที่ 20 ตุลาคม 2560

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ โดยศูนย์บ่มเพาะธุรกิจเทคโนโลยี ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรม เป็นพื้นฐานในการพัฒนาความรู้ ความสามารถ จึงได้ร่วมกับ บริษัท พนัสแอสเซมบลีย์ จำกัด ซึ่งเป็นผู้นำและเป็นผู้เชี่ยวชาญ เรื่องพาหนะ ระบบ  อุปกรณ์ และบริการที่เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนย้ายสินค้า เพื่อปลูกจิตสำนึก ให้คนไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่ง บริษัท นักศึกษา ตลอดจนบุคคลทั่วไป หันมาให้ความสาคัญในเรื่องของ “Logistics” โดยจัดให้มีการประกวดการประกวด ภายใต้ชื่อ โครงการ Panus Thailand LogTech Award 2017 ในหัวข้อ “Logistics Innovation” ทั้งนี้เพื่อเป็นการกระตุ้นและส่งเสริมให้บริษัท นิสิต นักศึกษาในระดับอุดมศึกษา ตลอดจนคนทั่วไปได้ประยุกต์ใช้ความรู้ ความสามารถเพื่อแก้โจทย์สำคัญของประเทศในด้าน “Logistics”

 

กิจกรรม Boot Camp ให้อะไร

  • พบปะผู้รู้ที่มีความรู้ความสามารถเฉพาะทางที่จะมาส่งต่อประสบการณ์และความรู้ ที่จะช่วยเราในการแก้ปัญหา บางอย่างที่ยังคิดไม่ออกให้ตกตะกอนทางความคิด จนได้เป็นไอเดียที่สามารถนำไปใช้งานจริงได้
  • ปรับเปลี่ยนมุมมอง พบกับคนใหม่ๆ องค์ความรู้ใหม่ๆ โอกาสในการนำเสนองาน และได้รับ ข้อแนะนำที่เป็นประโยชน์ ที่สามารถเอาไปใช้ได้จริง ต่อยอดไปจนการสร้างธุรกิจสอดรับแนวคิดรัฐบาล Thailand 4.0
  • การทำ Workshop แบบเข้มข้น ในการสร้างโมเดลผลิตภัณฑ์ต้นแบบ การเขียน Proposal และการสร้าง Presentation เพื่อการนำเสนอที่มีประสิทธิภาพ เอาชนะใจผู้ชมและคณะกรรมการ
  • วิทยากรอบรม
  • .สว่าง รงคะศิริพันธ์
  • ผู้มีประสบการณ์ทางด้าน Logistics นานกว่า 18 ปี
  • วิทยากรประจำ Genius Training
  • ที่ปรึกษากระทรวงอุตสาหกรรมด้านโลจิสติกส์
  • ปรึกษาชะตาชีวิตด้วยศาสตร์ดวงจีน