สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีแห่งชาติ โดยศูนย์บ่มเพาะธุรกิจเทคโนโลยี ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการนำเทคโนโลยี และนวัตกรรมเป็นพื้นฐาน ในการพัฒนาความรู้ ความสามารถ จึงได้ร่วมกับ บริษัท พนัส แอสเซมบลีย์ จำกัด ซึ่งเป็นผู้นำ และเป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่องพาหนะ ระบบ อุปกรณ์ และบริการ ที่เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนย้ายสินค้า เพื่อปลูกจิตสำนึก ให้คนไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่ง บริษัท นักศึกษา ตลอดจนบุคคลทั่วไปหันมาให้ความสำคัญ ในเรื่องของ “Logistics” โดยจัดให้มีการประกวดภายใต้ชื่อ โครงการ Panus Thailand LogTech Award 2017 ในหัวข้อ “Logistics Innovation” ทั้งนี้ เพื่อเป็นการกระตุ้นและส่งเสริมให้ บริษัท นิสิตนักศึกษาในระดับอุดมศึกษา ตลอดจนคนทั่วไปได้ประยุกต์ใช้ความรู้ ความสามารถ เพื่อแก้โจทย์สำคัญของประเทศในด้าน “Logistics”

นโยบาย Thailand 4.0 ซึ่งประกอบด้วยสองส่วนสำคัญ คือ ด้านฮาร์ดแวร์ซึ่งหมายถึงเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านเครื่องจักร ระบบอัตโนมัติ และระบบคอนโทรลต่างๆ แต่อีกส่วนที่สำคัญของ Thailand 4.0 คือ ด้านซอฟท์แวร์ซึ่งคาดกันว่า Internet of Things (IoT) และ Cyber-Physical Production Systems (CPPS) จะทำให้เกิดข้อมูลในระบบการผลิตขึ้นอย่างมหาศาลซึ่งจำเป็นต้องได้รับการบริหารจัดการ และจะเป็นปัจจัยหลักในการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับเศรษฐกิจชาติ ทั้งยังสามารถช่วยลดต้นทุน เพิ่มพูนประสิทธิภาพการผลิตให้ภาคอุตสาหกรรมเดิมที่ขับเคลื่อนด้วยแรงงาน มาสู่การขับเคลื่อนด้วยเครื่องมือเครื่องจักร

แต่นอกเหนือจากการขับเคลื่อนด้วยเครื่องมือเครื่องจักรแล้วต้องยอมรับว่าอีกหนึ่งกลไกสำคัญในการพัฒนาและขับเคลื่อนประเทศคือด้าน “Logistics” ตั้งแต่ระบบการจัดการการส่งสินค้า ข้อมูล และทรัพยากรอย่างอื่นจากจุดต้นทางไปยังจุดบริโภคตามความต้องการของลูกค้า “Logistics” เกี่ยวข้องกับการผสมผสานของ ข้อมูล การขนส่ง การบริหารวัสดุคงคลัง การจัดการวัตถุดิบ การบรรจุหีบห่อ “Logistics” เป็นช่องทางหนึ่งของห่วงโซ่อุปทานที่เพิ่มมูลค่าของการใช้ประโยชน์ของทรัพยากร

เป้าหมายและสิ่งที่คาดหวังของโครงการ มีดังต่อไปนี้

  1. เพื่อก่อให้เกิดแนวความคิดใหม่ๆ ที่สนับสนุนการดำเนินธุรกิจด้าน “Logistics” ของประเทศ

       2. เพื่อต่อยอดแนวคิดธุรกิจใหม่ๆ และผลักดันให้แนวคิดดังกล่าวสามารถเริ่มต้นเป็นธุรกิจได้จริง

3. เพื่อค้นหาบุคลากรใหม่ๆ ทีมีความรู้ ความสามารถ ป้อนเข้าสู่อุตสาหกรรมด้าน “Logistics”

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก

การประกวดโครงการ Panus Thailand Logtech Award 2017

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกประเภทนักศึกษา

ชื่อทีม
1. 360 Truck
2. Inter Business
3. มหาวิทยาลัยเกริก
4. WVTV
5. MA-O
6. P9
7. BPT

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกประเภทบุคคลทั่วไปและผู้ประกอบการ

ชื่อทีม
1. นาย รุ่งโรจน์ กรุงเกษม
2. Power Tiger Team
3. Tj Supply
4. The bridge
5. radworkz
6. บริษัท ไมล์ชิฟท์โรโบติกส์ จำกัด
7. Bua Soft Development
8. Jump up
9. SOLGood / Smart One Logistics
10. บริษัท อินเท็นติก จำกัด
11. HexSense

รูปแบบในการประกวด ระยะเวลา หลักเกณฑ์และเงื่อนไข

แบ่งการประกวดออกเป็น 2 กลุ่มเป้าหมาย คือ  

 • กลุ่มบริษัท บุคคลทั่วไป
 • กลุ่มนิสิต นักศึกษาระดับอุดมศึกษา

หลักเกณฑ์และเงื่อนไขผู้เข้าร่วมประกวด

 • เป็นนิติบุคคล บุคคลทั่วไป นักเรียน นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไป มีสัญชาติไทย
 • ทีมผู้สมัครที่ผ่านเข้ารอบสุดท้าย จะต้องเข้าค่ายกิจกรรม เป็นเวลา 1 วัน จากวิทยากรของโครงการฯ และเข้าการนำเสนอผลงานของตนในวันที่กำหนด และร่วมงานประกาศผลทีมชนะเลิศ ในวันปิดโครงการ
 • ผลงานที่ส่งเข้าประกวดจะต้องเป็นผลงานที่ไม่ได้ลอกเลียนมาจากผลงานอื่นและไม่ละเมิดลิขสิทธิ์จากตรวจสอบพบในภายหลังว่าผลงานที่ได้รับรางวัลมีการลอกเลียนมาจากผลงานอื่นจะถือว่าการตัดสินนั้นเป็นโมฆะ

พนัส แอสเซมบลีย์ จับมือ สวทช. ลุยปั้น LogTech

โลจิสติกส์เป็นอุตสาหกรรมใหม่แห่งอนาคต จัดอยู่ใน 10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย New S-Curve ที่รัฐบาลกำลังส่งเสริมและผลักดันอย่างเต็มที่ เพื่อเป็นกลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจเพื่ออนาคต (New Engine of Growth) สู่ประเทศไทย 4.0 LogTech จึงเป็นเซ็กเตอร์ที่มีศักยภาพสูง และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าโครงการ Panus Thailand LogTech Award 2017 จะได้รับการตอบรับที่ดีจากกลุ่มนักศึกษาและกลุ่มผู้ประกอบการ ในการนำเสนอความคิดสร้างสรรค์ หรือผลงานนวัตกรรมด้านโลจิสติกส์ ทีมที่ผ่านการคัดเลือกในรอบแรกจะมีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรม LogTech BoothCamp ซึ่งจะมีผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมโลจิสติกส์มาเติมเต็มความรู้ แนวคิด ปรับปรุงแผนธุรกิจ และเป็นการเตรียมความพร้อมในการแข่งขันรอบพิชชิ่ง เพื่อเฟ้นหาแนวคิดและนวัตกรรมใหม่ๆ ที่สามารถนำไปใช้ในอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ได้จริง จึงเชื่อมั่นว่าจะก่อให้เกิดการร่วมลงทุนเพื่อต่อยอดทางธุรกิจ รวมทั้งการสร้างคอมมูนิตี้ของกลุ่มโลจิสติกส์อย่างแน่นอน

ทั้งนี้ ผู้ประกอบการที่ชนะเลิศการประกวดผลงานในโครงการ Panus Thailand LogTech Award 2017 จะได้รับเงินรางวัลจำนวน 100,000 บาท พร้อมโล่รางวัลและเกียรติบัตร ทั้งยังได้รับโอกาสในการไปดูงานโลจิสติกส์โลกที่ประเทศเยอรมนี รองชนะเลิศอันดับ 1 รับเงินรางวัลจำนวน 50,000 บาท และรองชนะเลิศอันดับ 2 รับเงินรางวัลจำนวน 30,000 บาท พร้อมโล่รางวัลและเกียรติบัตรการเข้าร่วมแข่งขันประกวดผลงาน สำหรับนิสิตนักศึกษาที่ชนะการประกวดไอเดียธุรกิจ LogTech รับเงินรางวัลจำนวน 50,000 บาท รองชนะเลิศอันดับ 1 รับเงินรางวัลจำนวน 30,000 บาท และรองชนะเลิศอันดับ 2 รับเงินรางวัลจำนวน 10,000 บาท พร้อมโล่รางวัลและเกียรติบัตรการเข้าร่วมแข่งขันประกวดผลงาน

ขอบเขตของ LogisticsTech

LogisticsTech แบ่งออกได้เป็น 3 กลุ่ม ดังนี้

กลุ่มการเพิ่มประสิทธิภาพด้านการบริหารจัดการทางด้าน Logistics

 • Fleet Management
 • Tire Management
 • Supply Chain Management
 • Warehouse Management
 • Inventory Management
 • Customer Clearance Management
 • Transportation Management
 • Hub/Depot Distribution Management
 • Preventive Maintenance Solution
 • Corrective Maintenance Solution
 • Spare Part Management
 • Packaging Management
 • Security Management
 • Material Handling Management
 • Production Control
 • Cargo Management
 • Logistics Information Management
 • Barcode / QR Code Solution
 • RFID Tracking and Management
 • Smart Card System
 • Optical Character Recognition
 • Storage Solution and Management
 • Order Processing and Management
 • Integrated Logistics Solution
 • Silo & Tank Solution
 • Staging Solution
 • Conveying Solution
 • Biometric System and Solution
 • Drive Safety
 • Driver Behavior Analysis
 • Driver Performance

กลุ่มการพัฒนาด้าน HARDWARE

การพัฒนาด้าน HARDWARE เป็นการออกแบบกลไก หรือรูปแบบผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ไม่ว่าจะเป็นตัวรถ หรืออุปกรณ์สนับสนุน

 • Conceptual Design
 • Modular Design
 • Electric Vehicle
 • Hybrid System
 • Alternative Energy
 • Robotics
 • GPS Solution
 • Drone
 • Automated Guided Vehicle (AGV)
 • Composite Material
 • Aero Dynamics
 • Safety Solution
 • Light Weight
 • Nano Technology
 • Multi-functions & Adjustable

การเชื่อมโยงกับด้านอื่นๆ

 • Logistics Sales Solution
 • Billing & Accounting Solution
 • Invoice & Collecting Solution
 • Logistics Market Place

ข่าวสาร

อัพเดตข่าวสารและกิจกรรมต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในโครงการ

ผู้ให้การสนับสนุนโครงการ